Algemene Voorwaarden webshop D’AUTAN 

Klik hier voor de PDF-versie.

Artikel 1. Toepassingsgebied

1.1        Deze voorwaarden zijn, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking door D’AUTAN, van toepassing op alle verkoopovereenkomsten die tussen SEQUOIA BVBA, handelend onder de naam D’AUTAN, met vennootschapszetel te 2600 Berchem, Grote Steenweg 455, met ondernemingsnummer 0479.113.385, en de Klant tot stand komen via haar website www.dautan.be of www.dautan.eu, alsook op alle aanbiedingen die D’AUTAN doet door middel van haar websites.

1.2        Tenzij wanneer dit schriftelijk door D’AUTAN werd bevestigd, primeren deze algemene voorwaarden op gebeurlijk aanwezige aankoopvoorwaarden van de Klant, zelfs wanneer deze niet expliciet werden afgewezen door D’AUTAN

 

Artikel 2. Ontstaan verkoopovereenkomsten

  • De aanbiedingen en prijzen weergegeven op bovengenoemde website van D’AUTAN worden uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW. Zij zijn slechts informatief en verbinden D’AUTAN niet.
  • Bestellingen verbinden D’AUTAN slechts en een verkoopovereenkomst komt pas tot stand wanneer de Klant vanwege D’AUTAN per e-mail een bevestiging van zijn bestelling heeft ontvangen.
  • Elke verkoopovereenkomst wordt geacht te zijn gesloten, na aanvaarding, op de plaats van de maatschappelijke zetel van D’AUTAN. Elke afwijking hierop dient schriftelijk en uitdrukkelijk door D’AUTAN te worden aanvaard.
  • D’AUTAN heeft het recht de verkoopovereenkomst kosteloos te ontbinden binnen een termijn van 3 (drie) werkdagen nadat de verkoopovereenkomst gesloten werd conform artikel 2.3, indien de voorraad ontoereikend blijkt om aan de bestelling te beantwoorden.

 

Artikel 3. Handelingsbekwaamheid en status

3.1        Door het plaatsen van een bestelling garandeert de Klant dat hij meerderjarig en volledig handelingsbekwaam is om de verkoopovereenkomst bedoeld in artikel 1.1  aan te gaan.

3.2        Aankopen via de website bedoeld in artikel 1.1 staan uitsluitend open voor consumenten. De Klant verklaart een natuurlijk persoon te zijn en bij het aangaan van de in artikel 1 bedoelde verkoopovereenkomst  te handelen in de hoedanigheid van consument, niet-handelaar.

 

Artikel 4. Rechtsmisbruik – kwade trouw

4.1        In geval van gemotiveerd vermoeden van D’AUTAN van rechtsmisbruik of kwade trouw in hoofde van de Klant, is D’AUTAN gerechtigd de overeenkomst te ontbinden lastens de Klant, onverminderd het recht in hoofde van D’AUTAN om schadevergoeding te vorderen voor de ten gevolge van het rechtsmisbruik of de kwade trouw geleden schade.

4.2        D’AUTAN is tevens gerechtig om in geval van gemotiveerd vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw in hoofde van de Klant de account van de Klant af te sluiten in welk geval de Klant niet langer bestellingen zal kunnen plaatsen via de website.

 

Artikel 5. Levering – transportkosten – overdracht van risico

  • De bestelde goederen worden geleverd op het door de Klant aangegeven leveringsadres.
  • D’AUTAN levert zonder aanrekening van verzendingskosten bij aankopen boven de 100 EUR en te leveren binnen de BENELUX. Bij aankopen onder de 100 EUR en te leveren binnen de BENELUX rekent D’AUTAN een verzendingskost ad. 9 EUR aan. Voor leveringen buiten de BENELUX rekent D’AUTAN een verzendingskost ad. 20 EUR aan.
  • De bovenstaande kosten van het vervoer en de verpakking van de goederen worden door D’AUTAN of de Klant zoals bovenstaand werd gestipuleerd en dit voor 1 verzending en afleveringspoging. Mochten de goederen terugkeren naar D’AUTAN doordat de producten niet konden worden afgeleverd op het aangegeven adres en D’AUTAN moet een 2de maal overgaan tot verzending, dan worden de eventuele kosten in alle gevallen doorgerekend aan de Klant.

5.3        Het risico van verlies of beschadiging van de goederen gaat over op de Klant vanaf het moment van levering van de goederen aan de Klant.

5.4        De opgegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief en verbinden D’AUTAN slechts in die mate dat zij ernaar streeft deze termijnen zo dicht mogelijk te benaderen. De leveringstermijnen vormen in geen geval een essentieel onderdeel van de gesloten overeenkomsten. Het verstrijken van de vooropgestelde leveringstermijn doet, wanneer dit niet te wijten is aan kwade trouw of grove fout van D’AUTAN in geen geval enig recht op weigering of annulering van de bestelling noch op schadevergoeding ontstaan.

5.5        In geen geval is D’AUTAN gehouden tot levering over te gaan zolang zij de in artikel 6.1 bedoelde betaling niet heeft ontvangen.

 

Artikel 6. Betaling

  • Betaling dient te gebeuren aan de hand van één van de betalingsfaciliteiten aangeboden op de website. De Klant verklaart enkel gebruik te maken van betaalkaarten of kredietkaarten die hij gerechtigd is te gebruiken en verklaart dat voldoende fondsen aanwezig zijn om de betaling te laten doorgaan. Betaling door middel van overschrijving is uitsluitend mogelijk indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen werd overeengekomen.
  • In geval van laattijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd ten belope van 12% per jaar vanaf de vervaldatum.

6.3        In geval van laattijdige betaling zal tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 25 euro.

 

Artikel 7. Herroepingsrecht

7.1        De Klant heeft het recht aan D’AUTAN mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed. Om van het herroepingsrecht gebruik te maken moet de Klant D’AUTAN, gevestigd te 2600 Berchem, Grote Steenweg 455,  informeren van zijn beslissing tot herroeping per aangetekende post of per e-mail op het e-mailadres info@dautan.be. De klant mag daarbij gebruik maken van het bijgevoegde herroepingsformulier maar dit is niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het voor de klant om de mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

7.2        De Klant die gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht dient de goederen in originele staat en in de originele verpakking aangetekend terug te zenden naar volgend adres: Grote Steenweg 455, 2600 Berchem en in ieder geval niet later dan veertien (14) dagen na de dag waarop de Klant D’AUTAN in kennis stelde van zijn beslissing tot herroeping. De Klant wordt geacht deze termijn na te leven wanneer de goederen worden teruggestuurd voordat de termijn van veertien (14) dagen is verstreken.

7.3        D’AUTAN betaalt de verzendingskost van de retour terug aan de Klant, wanneer de klant het bewijs levert van die kosten binnen dezelfde termijnen die gelden voor het herroepingsrecht en onder de voorwaarden dat de retour aan alle voorwaarden voldoet en wordt aanvaard.

7.4        Herroeping wordt enkel aanvaard indien de goederen in nieuwe toestand, in oorspronkelijke verpakking, niet gedragen en niet gewassen, volledig en onbeschadigd worden teruggezonden in stevige verpakking.

7.5        Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal de Klant gehouden zijn de directe kosten verbonden aan het terugzenden van de goederen voor te schieten. De Klant ontvangt, in voorkomend geval, alle betalingen die hij tot op dat moment heeft gedaan terug, inclusief verzendkosten van de retour conform voorwaarden opgenomen in artikel 7.3 onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien (14) dagen nadat D’AUTAN op de hoogte werd gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Behoudens andersluidende overeenkomst gebeurt de terugbetaling met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie werd verricht. In ieder geval zullen voor de terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Niettegenstaande het voorgaande is D’AUTAN gerechtigd de terugbetaling in te houden tot op datum van ontvangst en controle van de teruggezonden goederen.

 

Artikel 8. Klachten

8.1        Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken dienen door de Klant, binnen de achtenveertig (48) uur na het in ontvangst nemen van de bestelde goederen, aan D’AUTAN te worden overgemaakt per aangetekend schrijven of per e-mail op het e-mailadres info@dautan.be

8.2        Klachten met betrekking tot verborgen gebreken dienen door de Klant onverwijld, en uiterlijk binnen een termijn van acht (8) dagen na de ontdekking, aan D’AUTAN te worden overgemaakt per aangetekend schrijven of per e-mail op het e-mailadres  info@dautan.be

8.3        Klachten die buiten de onder artikel 8.1 en 8.2 vermelde termijnen worden geformuleerd, brengen in geen geval enige aansprakelijkheid teweeg in hoofde van D’AUTAN.

 

Artikel 9. Bescherming persoonsgegevens

9.1        De door de Klant in het kader van zijn aankoop meegedeelde persoonsgegevens worden door D’AUTAN verwerkt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

9.2        D’AUTAN verbindt zich er toe de verkregen persoonsgegevens uitsluitend te gebruiken met het oog op het uitvoeren van haar verbintenissen ten aanzien van de Klant in het kader van de in artikel 1 bedoelde verkoopovereenkomst alsook teneinde de Klant op de hoogte te houden van eigen acties en promoties van D’AUTAN, en zal deze gegevens steeds behandelen met inachtneming van de door dergelijke gegevens vereiste vertrouwelijkheid.

9.3        De persoonsgegevens van de Klant zullen door D’AUTAN worden bewaard tot twee (2) jaar na de laatste aankoop door de Klant. Na deze datum zullen deze persoonsgegevens worden vernietigd. Indien de Klant na voornoemde periode van twee (2) jaar opnieuw een bestelling via de website wil plaatsen, zal desgevallend een nieuwe account moeten worden aangemaakt.

 

Artikel 10. Cookies

10.1      De Klant erkent ervan in kennis gesteld te zijn dat de website gebruik maakt van cookies die door de Klant moeten worden aanvaard indien de Klant gebruik wenst te maken van de website. Deze cookies worden op de gegevensdrager van de Klant opgeslagen om het gebruik van de website door de Klant en gegevensuitwisseling via de website mogelijk te maken. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden, impliceert de aanvaarding van deze cookies.

10.2      D’AUTAN informeert de Klant dat hij ten allen tijde het accepteren van cookies kan stopzetten door de instellingen in zijn browser in die zin aan te passen met dien verstande dat dit het gebruik van de website kan hinderen, beperken of zelfs onmogelijk kan maken.

 

Artikel 11. Intellectuele eigendom

11.1      De Klant verklaart ervan in kennis gesteld te zijn dat de inhoud van de websites www.dautan.be en www.dautan.eu   beschermd worden door diverse intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voorafgaande schriftelijke uitdrukkelijke toestemming van D’AUTAN, is elke gehele of gedeeltelijke reproductie van inhoud van de websites verboden.

11.2      In afwijking op artikel 11.1 is de Klant gerechtigd om van de pagina’s die relevant zijn met betrekking tot de door hem verrichte aankoop een kopie voor persoonlijk gebruik te printen.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1      D’AUTAN draagt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan de software van de Klant of het verlies van data door de Klant die in verband zou kunnen gebracht worden met het gebruik van de online webshop, noch voor enig feit dat het gevolg is van dergelijk verlies zoals, niet-limitatief, financiële of commerciële verliezen, verhoging van de onkosten, verstoring van planning of door derden geëiste betalingen.

12.2      D’AUTAN draagt geen enkele aansprakelijkheid voor de accuraatheid van de op de online webshop beschikbare informatie. D’AUTAN streeft naar een zo optimaal mogelijke weergave van de producten, maar draagt geen aansprakelijkheid voor eventuele afwijkingen.

12.3      D’AUTAN streeft naar een zo optimaal mogelijke beschikbaarheid van de online webshop, zonder evenwel de beschikbaarheid ervan op welke manier ook te garanderen. In geen geval kan D’AUTAN aansprakelijk gesteld worden voor de onbeschikbaarheid van de webshop.

12.4      In ieder geval is de aansprakelijkheid van D’AUTAN uit hoofde van de verkoopovereenkomst en het gebruik van de online webshop beperkt tot het bedrag de verrichte aankoop.

 

Artikel 13. Bewijsvoering

13.1      Partijen komen wederzijds overeen dat zij het bewijs van de totstandkoming van hun verbintenissen en de modaliteiten ervan, alsook de uitvoering en beëindiging ervan kunnen leveren aan de hand van elektronische gegevens, zoals onder meer de login gegevens van de website en elektronische berichten.

 

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

14.1      De koopovereenkomst tussen de Klant en D’AUTAN wordt beheerst door het Belgisch recht.

14.2      In geval van een geschil zijn de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd.

In de mate dat een geschil valt onder de materiële bevoegdheid van de vrederechter is uitsluitend de vrederechter van het 8ste kanton Antwerpen bevoegd.