TERMS OF USE

Artikel 1. Toepassingsgebied

1.1          Deze voorwaarden zijn, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking door D’AUTAN, van toepassing op alle verkoopovereenkomsten die tussen SEQUOIA BVBA, handelend onder de naam D’AUTAN, met vennootschapszetel te 2600 Berchem, Grote Steenweg 455, met ondernemingsnummer 0479.113.385, en de Klant tot stand komen via haar website www.dautan.be, alsook op alle aanbiedingen die D’AUTAN doet door middel van haar websites.

1.2          Tenzij wanneer dit schriftelijk door D’AUTAN werd bevestigd, primeren deze algemene voorwaarden op gebeurlijk aanwezige aankoopvoorwaarden van de Klant, zelfs wanneer deze niet expliciet werden afgewezen door D’AUTAN

 

Artikel 2. Ontstaan verkoopovereenkomsten en prijzen

2.1        De aanbiedingen en prijzen weergegeven op bovengenoemde website van D’AUTAN worden uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW, doch exclusief verzendkosten die apart in rekening worden gebracht bovenop de aankoopprijs zoals vermeld op de site. De toepasselijke prijzen zijn de prijzen die op de site vermeld worden op het moment dat de Klant de bestelling plaatst. In geval van een duidelijke fout op de site in de prijs van een Product dat de klant heeft besteld, informeert D’AUTAN de Klant hieromtrent binnen de kortst mogelijke termijn en biedt de Klant de mogelijkheid aan een bestelling te plaatsen tegen de correcte prijs dan wel de bestelling te annuleren. In elk geval is D’AUTAN er niet toe gehouden de Klant een product te verkopen tegen een onjuiste lagere prijs indien de vergissing in de prijs manifest en ondubbelzinnig is en indien de klant redelijkerwijze in staat was deze als een incorrecte prijs te identificeren.

2.2        Bestellingen verbinden D’AUTAN slechts en een verkoopovereenkomst komt pas tot stand wanneer de Klant vanwege D’AUTAN per e-mail een bevestiging van zijn bestelling heeft ontvangen.

2.3        Elke verkoopovereenkomst wordt geacht te zijn gesloten, na aanvaarding, op de plaats van de maatschappelijke zetel van D’AUTAN. Elke afwijking hierop dient schriftelijk en uitdrukkelijk door D’AUTAN te worden aanvaard.

2.4        Producten worden te koop aangeboden voor zover de voorraad strekt. In zoverre het door de Klant bestelde product niet meer beschikbaar zou zijn, zal D’AUTAN de klant informeren en het voor het betreffende product betaalde bedrag restitueren.

 

Artikel 3. Handelingsbekwaamheid en status

3.1          Door het plaatsen van een bestelling garandeert de Klant dat hij meerderjarig en volledig handelingsbekwaam is om de verkoopovereenkomst bedoeld in artikel 1.1  aan te gaan.

3.2          Aankopen via de website bedoeld in artikel 1.1 staan uitsluitend open voor consumenten. De Klant verklaart een natuurlijk persoon te zijn en bij het aangaan van de in artikel 1 bedoelde verkoopovereenkomst  te handelen in de hoedanigheid van consument, niet-handelaar.

 

Artikel 4. Rechtsmisbruik – kwade trouw

4.1          In geval van gemotiveerd vermoeden van D’AUTAN van rechtsmisbruik of kwade trouw in hoofde van de Klant, is D’AUTAN gerechtigd de overeenkomst te ontbinden lastens de Klant, onverminderd het recht in hoofde van D’AUTAN om schadevergoeding te vorderen voor de ten gevolge van het rechtsmisbruik of de kwade trouw geleden schade.

4.2          D’AUTAN is tevens gerechtigd om in geval van gemotiveerd vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw in hoofde van de Klant de account van de Klant af te sluiten in welk geval de Klant niet langer bestellingen zal kunnen plaatsen via de website.

 

Artikel 5. Levering – transportkosten – overdracht van risico

5.1        De bestelde goederen worden geleverd op het door de Klant aangegeven leveringsadres.

5.2        D’AUTAN levert zonder aanrekening van verzendingskosten bij aankopen boven de 100 EUR en te leveren in België of Nederland. Bij aankopen onder de 100 EUR en te leveren in België rekent D’AUTAN een verzendingskost ad. 6 EUR aan. Bij aankopen onder de 100 EUR en te leveren in Nederland rekent D’AUTAN een verzendingskost ad. 9 EUR aan. Voor leveringen in Frankrijk, Duitsland en Luxemburg, rekent D’AUTAN een verzendingskost ad. 9 EUR aan. Voor leveringen in de rest van Europa rekent D’AUTAN een verzendingskost ad. 12 EUR aan.

5.3        De bovenstaande kosten van het vervoer en de verpakking van de goederen worden door D’AUTAN aangerekend voor 1 verzending en afleveringspoging. Mochten de goederen terugkeren naar D’AUTAN doordat de producten niet konden worden afgeleverd op het aangegeven adres en D’AUTAN moet een 2de maal overgaan tot verzending, dan worden de eventuele kosten in alle gevallen opnieuw doorgerekend aan de Klant.

5.4          Het risico van verlies of beschadiging van de goederen gaat over op de Klant vanaf het moment van levering van de goederen aan de Klant.

5.5          De opgegeven leveringstermijnen van 3 tot maximum 5 leveringsdagen zijn slechts indicatief en verbinden D’AUTAN slechts in die mate dat zij ernaar streeft deze termijnen zo dicht mogelijk te benaderen. De leveringstermijnen vormen in geen geval een essentieel onderdeel van de gesloten overeenkomsten. Het verstrijken van de vooropgestelde leveringstermijn doet, wanneer dit niet te wijten is aan kwade trouw of grove fout van D’AUTAN in geen geval enig recht op weigering of annulering van de bestelling noch op schadevergoeding ontstaan.

5.6          In geen geval is D’AUTAN gehouden tot levering over te gaan zolang zij de in artikel 6.1 bedoelde betaling niet heeft ontvangen.

 

Artikel 6. Betaling

6.1        Betaling dient te gebeuren aan de hand van één van de betalingsfaciliteiten aangeboden op de website. De Klant verklaart enkel gebruik te maken van betaalkaarten of kredietkaarten die hij gerechtigd is te gebruiken en verklaart dat voldoende fondsen aanwezig zijn om de betaling te laten doorgaan. Betaling door middel van overschrijving is uitsluitend mogelijk indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen werd overeengekomen.

6.2        De Producten blijven eigendom van D’AUTAN tot op het ogenblik dat D’AUTAN de volledige betaling heeft ontvangen van alle in dit verband verschuldigde bedragen met inbegrip van de leveringskosten, zoals, omschreven onder punt 5,

 

Artikel 7. Herroepingsrecht

7.1          De Klant heeft het recht aan D’AUTAN mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag dat de Klant of een door de klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in het bezit neemt. Om van het herroepingsrecht gebruik te maken moet de Klant D’AUTAN, gevestigd te 2600 Berchem, Grote Steenweg 455,  informeren van zijn beslissing tot herroeping per aangetekende post of per e-mail op het e-mailadres info@dautan.be. De klant mag daarbij gebruik maken van het bijgevoegde herroepingsformulier maar dit is niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het voor de klant om de mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

7.2          De Klant die gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht dient de goederen in originele staat en in de originele verpakking aangetekend terug te zenden naar volgend adres: Grote Steenweg 455, 2600 Berchem en in ieder geval niet later dan veertien (14) dagen na de dag waarop de Klant D’AUTAN in kennis stelde van zijn beslissing tot herroeping. De Klant wordt geacht deze termijn na te leven wanneer de goederen worden teruggestuurd voordat de termijn van veertien (14) dagen is verstreken.

7.3          D’AUTAN betaalt de verzendingskost van de retour terug aan de Klant, wanneer de klant het bewijs levert van die kosten binnen dezelfde termijnen die gelden voor het herroepingsrecht en onder de voorwaarden dat de retour aan alle voorwaarden voldoet en wordt aanvaard.

7.4          De Klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

7.5          Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal de Klant gehouden zijn de directe kosten verbonden aan het terugzenden van de goederen voor te schieten. De Klant ontvangt, in voorkomend geval, alle betalingen die hij tot op dat moment heeft gedaan terug, inclusief verzendkosten van de retour conform voorwaarden opgenomen in artikel 7.3 onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien (14) dagen nadat D’AUTAN op de hoogte werd gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Behoudens andersluidende overeenkomst gebeurt de terugbetaling met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie werd verricht. In ieder geval zullen voor de terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Niettegenstaande het voorgaande is D’AUTAN gerechtigd de terugbetaling in te houden tot op datum van ontvangst en controle van de teruggezonden goederen.

 

Artikel 8. Klachten

8.1          Klachten met betrekking tot gebreken dienen door de Klant, binnen de 2 maanden na het in ontvangst nemen van de bestelde goederen, aan D’AUTAN te worden overgemaakt per aangetekend schrijven of per e-mail op het e-mailadres info@dautan.be

8.2          Klachten die buiten de onder artikel 8.1 vermelde termijn worden geformuleerd, brengen in geen geval enige aansprakelijkheid teweeg in hoofde van D’AUTAN.

 

Artikel 9. Bescherming persoonsgegevens

9.1          De door de Klant in het kader van zijn aankoop meegedeelde persoonsgegevens worden door D’AUTAN verwerkt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

9.2          D’AUTAN verbindt zich er toe de verkregen persoonsgegevens uitsluitend te gebruiken met het oog op het uitvoeren van haar verbintenissen ten aanzien van de Klant in het kader van de in artikel 1 bedoelde verkoopovereenkomst alsook teneinde de Klant op de hoogte te houden van eigen acties en promoties van D’AUTAN, en zal deze gegevens steeds behandelen met inachtneming van de door dergelijke gegevens vereiste vertrouwelijkheid.

9.3          De persoonsgegevens van de Klant zullen door D’AUTAN worden bewaard tot twee (2) jaar na de laatste aankoop door de Klant. Na deze datum zullen deze persoonsgegevens worden vernietigd. Indien de Klant na voornoemde periode van twee (2) jaar opnieuw een bestelling via de website wil plaatsen, zal desgevallend een nieuwe account moeten worden aangemaakt.

 

Artikel 10. Cookies

10.1        De Klant erkent ervan in kennis gesteld te zijn dat de website gebruik maakt van cookies die door de Klant moeten worden aanvaard indien de Klant gebruik wenst te maken van de website. Deze cookies worden op de gegevensdrager van de Klant opgeslagen om het gebruik van de website door de Klant en gegevensuitwisseling via de website mogelijk te maken. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden, impliceert de aanvaarding van deze cookies.

10.2        D’AUTAN informeert de Klant dat hij ten allen tijde het accepteren van cookies kan stopzetten door de instellingen in zijn browser in die zin aan te passen met dien verstande dat dit het gebruik van de website kan hinderen, beperken of zelfs onmogelijk kan maken.

 

Artikel 11. Intellectuele eigendom

11.1        De Klant verklaart ervan in kennis gesteld te zijn dat de inhoud van de website www.dautan.be beschermd worden door diverse intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voorafgaande schriftelijke uitdrukkelijke toestemming van D’AUTAN, is elke gehele of gedeeltelijke reproductie van inhoud van de websites verboden.

11.2        In afwijking op artikel 11.1 is de Klant gerechtigd om van de pagina’s die relevant zijn met betrekking tot de door hem verrichte aankoop een kopie voor persoonlijk gebruik te printen.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1        D’AUTAN draagt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan de software van de Klant of het verlies van data door de Klant die in verband zou kunnen gebracht worden met het gebruik van de online webshop, noch voor enig feit dat het gevolg is van dergelijk verlies zoals, niet-limitatief, financiële of commerciële verliezen, verhoging van de onkosten, verstoring van planning of door derden geëiste betalingen.

12.2        Alle producten die door D’AUTAN te koop worden aangeboden op haar website, worden te goeder trouw, zorgvuldig en zo nauwkeurig mogelijk beschreven. De foto’s op de website bij de producten zijn zo betrouwbaar mogelijk, maar er is geen garantie dat de producten perfect identiek zijn aan de foto’s. D’AUTAN kan in die zin niet aansprakelijk worden gesteld voor kleine foutjes of verschillen in de beschrijvingen en foto’s van de producten, inclusief kleine variaties in kleur en maat.

12.3        D’AUTAN streeft naar een zo optimaal mogelijke beschikbaarheid van de online webshop, zonder evenwel de beschikbaarheid ervan op welke manier ook te garanderen. In geen geval kan D’AUTAN aansprakelijk gesteld worden voor de onbeschikbaarheid van de webshop.

12.4        In ieder geval is de aansprakelijkheid van D’AUTAN uit hoofde van de verkoopovereenkomst en het gebruik van de online webshop beperkt tot het bedrag de verrichte aankoop.

 

Artikel 13. Bewijsvoering

13.1        Partijen komen wederzijds overeen dat zij het bewijs van de totstandkoming van hun verbintenissen en de modaliteiten ervan, alsook de uitvoering en beëindiging ervan kunnen leveren aan de hand van elektronische gegevens, zoals onder meer de login gegevens van de website en elektronische berichten.

 

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

14.1        Alle geschillen die zich tussen D’AUTAN en de Klant voordoen betreffende de aankoop van goederen op grond van deze Algemene Voorwaarden worden exclusief voorgelegd aan de Belgische hoven en rechctbanken. De koopovereenkomst tussen de Klant en D’AUTAN wordt beheerst door het Belgisch recht.